Aktualnie przeglądasz: KONKURS » Regulamin

  IE6 spacer fixer :)

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Ultimate ending”

Artykuł 1
Postanowienia ogólne

1. Serwis www.princessmaker.pl, zwany w dalszej części Regulaminu "Organizatorem Konkursu", ogłasza zasady konkursu „Ultimate ending”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”, organizowanego dla Użytkowników serwisu www.princessmaker.pl. Szczegółowy Regulamin dostępny jest pod adresem http://princessmaker.pl/konkurs/regulamin oraz na forum dyskusyjnym w/w serwisu pod adresem http://princessmaker.pl/forum/viewtopic.php?f=17&t=87

2. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych będą umieszczone na stronie internetowej http://princessmaker.pl/konkurs/

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród, sposób ich uzyskania i przekazania laureatom Konkursu.

4. Niniejszy Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 1 maja 2008 r. do 14 maja 2008 r.

5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu (przede wszystkim przesłania nagród w przypadku wygranej)

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu.

7. Konkurs związany jest z grą „Princess Maker 4” (wersja PC) wydaną przez GAINAX w roku 2005. Wszelkie prawa do gry pozostają własnością GAINAX, Genex oraz Cyberfront. Uczestnicy przystępując do Konkursu potwierdzają, że świadomi są w/w praw.

Artykuł 2
Zasady Konkursu

1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie, zwane dalej „Uczestnikami Konkursu”, muszą potwierdzić chęć uczestnictwa w Konkursie poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem http://princessmaker.pl/konkurs/

Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo zarejestrować swój udział w Konkursie tylko jeden raz!

2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest ukończenie gry „Princess Maker 4” i osiągnięcie zakończenia opisanego w serwisie www.princessmaker.pl jako „Ostateczne zakończenie - pojednanie” (http://princessmaker.pl/gry/princess_maker_4/zakonczenia_cd).

3. Przesłanie zapisu gry z zakończeniem na adres e-mail: info@princessmaker.pl, w temacie maila wpisując „Zakończenie” w terminie od 1 maja 2008 r. do 14 maja 2008 r.

4. Zwycięzcą Konkursu zostanie ta osoba, która po osiągnięciu zakończenia "Princess Maker 4" określanego jako „Ostateczne zakończenia - pojednanie” będzie dysponowała najwyższą kwotą w grze. Drugie miejsce w Konkursie przypadnie osobie, która po osiągnięciu wymaganego zakończenia, będzie dysponowała kolejną pod względem wysokości kwotą.

Artykuł 3
Nagrody

1. Za osiągnięcie pierwszego miejsca w Konkursie przysługuje nagroda w postaci:
- jednej koszulki z nadrukiem z gry „Princess Maker 4”
- jednego kubka z nadrukiem z gry „Princess Maker 4”

2. Za osiągnięcie drugiego miejsca w konkursie przysługuje nagroda w postaci:
- kubka z nadrukiem z gry „Princess Maker 4”

3. Ogłoszenie wyników i informacja o przyznanych nagrodach nastąpi w dniu 15.05.2008 roku - dane te zostaną opublikowane pod adresem http://princessmaker.pl/konkurs/

Publikowane będą jedynie nicki laureatów i screenshoty przedstawiające osiągnięte rezultaty
gry (kwota posiadana w chwili zakończenia gry "Princess Maker 4").

4. Przekazanie nagród laureatom Konkursu nastąpi za pośrednictwem poczty, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Za opóźnienia wynikłe z przyczyn leżących po stronie poczty, Organizator Konkursu nie odpowiada.

Artykuł 4
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z nagrodami i przeprowadzeniem Konkursu należy składać do Organizatora Konkursu w terminie 7 dni od daty zaistnienia przyczyny reklamacji, na adres e-mail: info@princessmaker.pl
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora Konkursu w sprawie reklamacji będzie ostateczna (od decyzji Organizatora Konkursu w sprawie reklamacji nie przysługuje możliwość odwołania).